Regulamin Najmu Apartamentów

UMOWA NAJMU APARTAMENTU

dalej jako: Umowa

 

 • 1. Definicje

Poprzez wymienione niżej pojęcia Strony rozumieją:

 1. Wynajmujący – spółka Homely place Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Św. Wojciech 10/4, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595834;
 2. Najemca – podmiot, który zawarł z Wynajmującym Umowę, tj. podmiot będący właścicielem rachunku (np. karty płatniczej), do którego dane dostępowe zostały udzielone Wynajmującemu w ramach Rezerwacji. Najemcą może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
 3. Strony lub Strona – odpowiednio Wynajmujący i Najemca lub każdy z osobna;
 4. Pośrednik – dysponent portalu, strony internetowej lub innych usług porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem których odbywa się Rezerwacja, np. booking.com; Expedia, AirBnb, booking engine;
 5. Apartament – pomieszczenie wybrane przez Najemcę w toku Rezerwacji wraz z wyposażeniem;
 6. Rezerwacja – etap niezależny od procesu zawierania Umowy, toczący się za pośrednictwem Pośrednika, podczas którego przyszły Najemca indywidualnie wybiera główne elementy świadczenia w ramach Umowy, takie jak: Apartament; okres i czynsz najmu; liczba i kategoria wiekowa Gości; inne elementy przewidziane przez Pośrednika. Treść Rezerwacji jest przesyłana przyszłemu Najemcy przez Pośrednika z chwilą dostarczenia Umowy lub przed jej dostarczeniem – w ramach finalizacji Rezerwacji;
 7. Doba apartamentowa – okres trwający od godziny 16:00 pierwszego dnia kalendarzowego do godziny 10:00 następnego dnia kalendarzowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku co najmniej dwóch bezpośrednio następujących po sobie Dób apartamentowych, przerwa od godziny 10:00 do 16:00 między tymi dobami, zaliczana jest w poczet poprzedzającej Doby apartamentowej;
 8. Gość – osoba zgłoszona do przebywania w Apartamencie przez Najemcę w ramach Rezerwacji, przy czym Gościem może być również Najemca. Goście muszą wykazywać tożsamość podmiotową przez cały czas trwania Umowy. W razie wątpliwości lub technicznej niemożliwości określenia Gości w toku Rezerwacji, uważa się, że jednym z Gości jest Najemca.
 • 2. Przedmiot Umowy
 1. Wynajmujący oddaje Apartament do używania Gościom przez czas ustalony w toku Rezerwacji, a Najemca zobowiązuje się do zapłaty czynszu w wysokości ustalonej w toku Rezerwacji.
 2. Wynajmujący oświadcza, iż ma prawo dysponowania Apartamentem w zakresie oznaczonym Umową, a nadto, iż czynsz nie ulegnie wypowiedzeniu (tj. podwyższeniu) w czasie jej trwania.
 • 3. Zasady korzystania z Apartamentu
 1. Wynajmujący zobowiązuje się utrzymywać Apartament w stanie przydatnym do umówionego użytku. W tym celu Najemca i Gość zobowiązani są do natychmiastowego informowania o wszelkich wadach Apartamentu.
 2. Apartament pozostaje do wyłącznej dyspozycji Gości. Wynajmujący oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz nie mają prawa wstępu do Apartamentu podczas trwania Umowy chyba, że: wyraźnie zażyczy sobie tego Najemca lub Gość, np. w ramach świadczenia usług dodatkowych; będzie to wymagane lub dozwolone przepisami prawa powszechnie obowiązującego; będzie to konieczne do wypełnienia obowiązków Wynajmującego lub Najemcy wynikających z Umowy; upłynie okres najmu (tj. m.in. po upływie czasu na wymeldowanie); będzie to konieczne celem uchylenia niebezpieczeństwa stanowiącego zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi (w szczególności celem: zapobiegnięcia pożarowi lub jego ugaszenia; usunięcia wad ukrytych Apartamentu (w tym konstrukcyjnych, elektrycznych lub instalacyjnych) a ujawnionych w trakcie okresu najmu; udzielenia bezpośredniej pomocy Gościom oraz innym osobom faktycznie przebywającym w Apartamencie lub w budynku, w którym znajduje się Apartament).
 3. Goście mogą używać Apartamentu wyłącznie w celu zakwaterowania, z należytą starannością, przestrzegając przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zasad bezpieczeństwa i higieny, a także w sposób niezakłócający praw i spokoju mieszkańców pomieszczeń sąsiednich. W szczególności, w ramach przepisów przeciwpożarowych, w Apartamencie obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, które nie stanowią wyposażenia Apartamentu np.: grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz środków o nieprzyjemnym zapachu.
 4. Goście nie mogą wykonywać żadnych remontów, ulepszeń (w szczególności przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji) oraz pozostałych nakładów (koniecznych, użytecznych lub zbytkownych) na Apartament. Ewentualne poczynienie nakładów wymienionych w zdaniu poprzedzającym uprawnia Wynajmującego, wedle jego wyboru, do zatrzymania nakładów, żądania przywrócenia stanu poprzedniego lub żądania zwrotu kosztów przywrócenia stanu poprzedniego, przy czym Najemca i Goście zostają pozbawieniu prawa do żądania zwrotu wartości nakładów lub samych nakładów, a także przywrócenia stanu poprzedniego.
 5. Najemca i Goście nie mogą oddać Apartamentu w podnajem, poddzierżawę lub użyczyć, jak również Apartament nie może być przedmiotem zamiany ani ustanowienia jakichkolwiek praw na rzecz osób trzecich.
 6. Goście zobowiązują się do przestrzegania zakazu trzymania jakichkolwiek zwierząt w Apartamencie, chyba że – w odniesieniu do zwierząt domowych – treść Rezerwacji stanowi inaczej lub Wynajmujący indywidualnie wyraził zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej – przy obu tych wyjątkach za uprzednim uiszczeniem opłaty za usługę dodatkową, zgodnej z cennikiem usług dodatkowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
 7. Goście zobowiązują się do przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz substancji pochodnych w Apartamencie, chyba że treść Rezerwacji stanowi inaczej lub Wynajmujący indywidualnie wyraził na to zgodę w formie pisemnej lub dokumentowej. W innym wypadku Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 1000 (tysiąc) złotych.
 8. W Apartamencie obowiązuje całkowity zakaz organizowania jakichkolwiek imprez, spotkań towarzyskich, eventów, uroczystości okolicznościowych oraz innych przyjęć mogących naruszać spokój mieszkańców pomieszczeń sąsiednich – Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 1000 (tysiąc) złotych za złamanie zakazu.
 9. Co najmniej jeden z Gości musi być osobą pełnoletnią, a każdy Gość niepełnoletni musi przebywać pod opieką Gościa pełnoletniego.
 10. Gość zobowiązany jest do zachowania ciszy nocnej trwającej w godzinach od 22:00 do 6:00.
 11. Gość zobowiązany jest, przy każdym opuszczeniu Apartamentu, do wyłączania sprzętów AGD i RTV, unikania zbędnego oświetlenia, zakręcania wody oraz zamykania okien i drzwi.
 12. W przypadku uzasadnionej i spowodowanej przez Najemcę lub Gościa interwencji: ochrony budynku, w którym znajduje się Apartament lub budynku sąsiedniego; pracowników Wynajmującego; mieszkańców pomieszczeń sąsiednich; Policji bądź Straży Miejskiej – Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 2000 (dwa tysiące) złotych za każdą interwencję. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym (w szczególności szkody powstałej z tytułu naruszenia postanowień Umowy, a także narażenia na utratę zaufania do Wynajmującego i tworzenia negatywnego wizerunku Wynajmującego).
 13. Wynajmujący ma prawo do pobrania kaucji zwrotnej od Najemcy na poczet zabezpieczenia najmu Apartamentu w terminach oraz rezerwacjach wytypowanych przez Wynajmującego. Jednocześnie Najemca zobowiązuje się do przestrzegania umowy najmu Apartamentu oraz wyraża zgodę na obciążenie go kaucją w przypadku stwierdzonych niezgodności zasad korzystania z Apartamentu zgodnie z zawartą umową najmu Apartamentu po pobycie Najemcy.

W przypadku zgodności zasad korzystania z Apartamentu zgodnie z zawartą umową najmu Apartamentu po pobycie Najemcy, kaucja zostanie zwrócona Najemcy przelewem na konto podane przez Najemcę.

 1. W Apartamencie mogą przebywać wyłącznie Najemcy zadeklarowani podczas dokonania rezerwacji. Obowiązuje zakaz przebywania osób dorosłych, dzieci, zwierząt niezadeklarowanych podczas dokonywania rezerwacji przez NajemcęWynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 1000 (tysiąc) złotych za złamanie zasady.
 2. Zgubienie pilota do hali garażowej przez Wynajmującego lub niezwrócenie Najemca ma prawo do pobrania kwoty w wysokości 500 złotych (pięćset złotych).
 3.  Zgubienie chipa lub kluczy do wejścia budynku przez Wynajmującego lub niezwrócenie, Najemca ma prawo pobrać kwotę w wysokości 500 złotych (pięćset złotych).
 • 4. Czas trwania Umowy
 1. Zawarcie Umowy następuje: w momencie pierwszego otwarcia drzwi Apartamentu przez Gościa lub Najemcę; w momencie próby zameldowania przez Gościa lub Najemcę; albo w momencie rozpoczęcia biegu początkowego terminu najmu Apartamentu – zawsze w sytuacji, gdy Rezerwacja nie została uprzednio anulowana i w zależności od tego, który z tych momentów wystąpił wcześniej.
 2. Wynajmujący może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:

1)               Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, naruszy którekolwiek z postanowień wyrażonych w § 3 ust. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12 oraz § 6 ust. 2 zdanie 1;

2)               Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, będzie używał Apartament w celu innym niż wskazany w Umowie;

3)               Gość lub osoba niezgłoszona a przebywając w Apartamencie, działa w sposób, który może spowodować szkody w Apartamencie lub utratę wartości Apartamentu;

4)               Gość lub osoba niezgłoszona a przebywająca w Apartamencie, działa w sposób, który może narazić Wynajmującego na pogorszenie jego renomy, dobrego wizerunku oraz dobrego imienia;

5)               Gość lub Najemca w chwili zameldowania, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;

6)               Najemca lub Gość podczas wcześniejszego pobytu w Apartamencie udostępnianym przez Wynajmującego rażąco naruszył postanowienia umowne ówcześnie go obowiązujące;

7)               Najemca lub Gość nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty, paszport, inny niż wymienione dokument z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza; w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z wymienionych dokumentów inny dokument stwierdzający tożsamość cudzoziemca) lub nie chce okazać takiego dokumentu;

8)               Gość, który jest opiekunem lub właścicielem zwierzęcia domowego, zabrał je do Apartamentu bez uprzedzenia Wynajmującego – w odniesieniu do tego Gościa;

9)               Najemca nie zapłaci czynszu/innych opłat w terminie lub zapłaci czynsz/inne opłaty jedynie w części;

10)            pomimo upomnienia Najemca lub Gość powoduje znaczne uciążliwości dla Wynajmującego lub mieszkańców pomieszczeń sąsiednich;

11)            pomimo upomnienia Najemca lub Gość narusza inne, niż wymienione w pkt. 1) – 10), postanowienia wynikające z Umowy.

 1. W razie rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo domagania się od Najemcy kary umownej wynoszącej równowartość czynszu za pierwotnie umówiony czas trwania Umowy przypadający po jej rozwiązaniu. W przypadku, gdy Najemcą jest konsument i Apartament po rozwiązaniu zostanie wynajęty innemu podmiotowi, karę umowną, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, pomniejsza się o równowartość czynszu uiszczonego Wynajmującemu przez ten inny podmiot, należnego wyłącznie za okres przypadający po rozwiązaniu Umowy do momentu, w którym Umowa zawarta z Najemcą miała pierwotnie wygasnąć. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniach poprzedzających niniejszego ustępu (w szczególności szkody powstałej z tytułu utraconych korzyści).
 2. W przypadku kiedy, pomiędzy dokonaniem Rezerwacji a zawarciem Umowy, wystąpią okoliczności wymienione w ust. 2, Wynajmującemu przysługuje prawo do anulowania Rezerwacji i jest to traktowane tak, jakby anulowania dokonał Najemca – ze wszystkimi tego skutkami, w tym w zakresie powstania po stronie Wynajmującego roszczenia z tytułu anulowania przez Najemcę Rezerwacji w momencie, dla którego przewidziano skutek powstania tego roszczenia (w ramach opcji wybranej indywidualnie w toku Rezerwacji przez Najemcę).
 • 5. Czynsz
 1. Czynsz płatny jest z góry, tj. najpóźniej w momencie zawarcia Umowy.
 2. Wysokość czynszu ustalona zostaje w toku Rezerwacji. Czynsz ustalony w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odnosi się do najmu w wersji podstawowej, tj. nie obejmuje żadnych usług dodatkowych (takich jak np.: parking, możliwość przechowywania zwierząt domowych, posiłki, dodatkowe łóżka i inne udogodnienia) chyba, że tok Rezerwacji wyraźnie umożliwia odrębny wybór usługi dodatkowej wraz z przypisaną do niej ceną. Wybór oraz zasady świadczenia usług dodatkowych następuje w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Stronami, a ich świadczenie jest rozliczane odrębnie, tj. poza czynszem. Cennik usług dodatkowych stanowi załącznik nr 1 do Umowy.
 3. Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem najmu Wynajmujący ma prawo dokonania preautoryzacji rachunku (np. karty płatniczej) Najemcy celem zweryfikowania czy istnieją środki na pokrycie czynszu oraz dokonania blokady tych środków do momentu zapadalności terminu zapłaty czynszu. Negatywny wynik preautoryzacji rachunku (w tym także z powodu jego wygaśnięcia, nieważności lub innej przyczyny braku dostępu) daje Wynajmującemu prawo do anulowania Rezerwacji i zwalnia go z odpowiedzialności za skutki anulowania. Anulowanie dokonane na podstawie zdania poprzedzającego jest traktowane tak, jakby anulowania dokonał Najemca – ze wszystkimi tego skutkami, w tym w zakresie powstania po stronie Wynajmującego roszczenia z tytułu anulowania przez Najemcę Rezerwacji w momencie, dla którego przewidziano skutek powstania tego roszczenia (w ramach opcji wybranej indywidualnie w toku Rezerwacji przez Najemcę).
 4. Wynajmujący może indywidualnie wyrazić zgodę, w formie pisemnej lub dokumentowej, na opłacenie czynszu w inny, niż opisany w ust. 3 oraz § 6 ust. 5, sposób.
 5. Preautoryzacja w ramach Rezerwacji, tym różni się od opisanej w ust. 3 zd. 1, że odbywa się celem zabezpieczenia roszczenia Wynajmującego z tytułu anulowania przez Najemcę Rezerwacji w momencie, dla którego przewidziano skutek powstania tego roszczenia (w ramach opcji wybranej indywidualnie w toku Rezerwacji przez Najemcę).
 • 6. Odpowiedzialność Stron
 1. Najemca odpowiada, na zasadzie winy, za szkody wyrządzone przez siebie, Gości, jak i osoby niezgłoszone a faktycznie przebywające w Apartamencie (odpowiedzialność solidarna Najemcy). Zasada wyrażona w zdaniu poprzedzającym nie uchybia możliwości dochodzenia roszczeń przez Wynajmującego względem osoby, która wyrządziła szkodę, na zasadach ogólnych.
 2. Najemca lub Gość nie ma prawa udostępniać Apartamentu nikomu poza Gośćmi, za wyjątkiem przedziału czasowego od godz. 16:00 do godz. 22:00 każdej Doby apartamentowej. Naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, uprawnia Wynajmującego do dochodzenia od Najemcy kary umownej za każdą, chociażby niepełną, Dobę apartamentową naruszenia, w wysokości iloczynu: 1) liczby osób niebędących Gośćmi w ramach odnośnej Doby apartamentowej i 2) czynszu za najem odnośnej Doby apartamentowej do którego opłacenia zobowiązany jest Najemca za jednego pełnoletniego Gościa. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 3. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w Apartamencie zarówno w trakcie trwania Umowy jak i po jej zakończeniu. Przedmioty pozostawione w Apartamencie po zakończeniu Umowy zostaną przechowane w siedzibie Wynajmującego. W przypadku braku dyspozycji ze strony Najemcy Wynajmujący przechowa pozostawiane przedmioty przez trzy kolejne miesiące licząc od dnia wygaśnięcia Umowy, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 4. Powyższe (ust. 1-3) zasady odpowiedzialności nie pozbawiają Stron możliwości dochodzenia przysługujących im roszczeń na zasadach ogólnych.
 5. Strony mogą zaspokoić roszczenia wynikające z Umowy i innych indywidualnych ustaleń Stron (w tym, wynikających ze świadczenia usług dodatkowych), a także powstałe przy okazji wykonywania Umowy, w każdy sposób, np. przez potrącenie wzajemnych wierzytelności, a także przez obciążenie rachunku (np. karty płatniczej), którego dane dostępowe zostały udzielone drugiej Stronie przed (np. w trakcie Rezerwacji), w trakcie lub po okresie trwania Umowy.
 • 7. Zameldowanie i wymeldowanie
 1. Zameldowanie powinno odbyć się nie wcześniej niż na moment rozpoczęcia pierwszej Doby apartamentowej. W ramach usługi dodatkowej Wynajmujący dopuszcza zameldowanie w godzinach wcześniejszych, nie prędzej jednak niż od godziny 10:00 dnia kalendarzowego, w którym zaczyna się pierwsza Doba apartamentowa, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłat dodatkowych obowiązujących w cenniku usług dodatkowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
 2. Wymeldowanie powinno odbyć się nie później niż na moment zakończenia ostatniej Doby apartamentowej. W ramach usługi dodatkowej Wynajmujący dopuszcza wymeldowanie w godzinach późniejszych, nie dalej jednak niż do godziny 14:00 dnia kalendarzowego, w którym kończy się ostatnia Doba apartamentowa, pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłat dodatkowych obowiązujących w cenniku usług dodatkowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
 3. Wola skorzystania z usługi dodatkowej opisanej w ust. 2 zdanie 2 winna być przez Najemcę zgłoszona do godziny 22:00 dnia kalendarzowego poprzedzającego dzień kalendarzowy, w którym pierwotnie kończy się ostatnia Doba apartamentowa. W razie niewymeldowania się z Apartamentu do godziny 12:00 dnia kalendarzowego, w którym pierwotnie kończy się ostatnia Doba apartamentowa i niezgłoszenia woli skorzystania z usługi dodatkowej, w czasie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Umowa ulega przedłużeniu o kolejną Dobę apartamentową z czynszem obowiązującym w wysokości jak za poprzednią Dobę apartamentową i płatnym natychmiastowo. Sekwencja opisana w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie do kolejnych Dób apartamentowych (powtarzalność przedłużenia Umowy).
 • 8. Parking
 1. Najemca ma prawo skorzystania z usługi dodatkowej w postaci parkingu pod warunkiem uprzedniego uiszczenia opłaty dodatkowej zgodnie z aktualnym cennikiem usług dodatkowych stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.
 2. W przypadku decyzji o skorzystaniu z usługi dodatkowej, o której mowa w ust. 1, osoba korzystająca z miejsca parkingowego zobowiązana jest pozostawić samochód na stanowisku wyznaczonym przez Wynajmującego.
 3. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub utraty pilota do garażu Wynajmujący ma prawo nałożenia na Najemcę kary umownej w wysokości 500 (pięćset) złotych za każdy pilot. Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kary umownej, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 • 9. Klauzula wyboru prawa właściwego i prorogacyjna
 1. Strony zgodnie oświadczają, iż stosunek prawny wynikający z Umowy podlega w całości wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Strony postanawiają, że we wszystkich sprawach spornych wynikających lub mogących wyniknąć z Umowy wyłączna jurysdykcja przysługuje sądom Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszelkie spory, mogące wyniknąć przy realizacji postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Gdyby polubowne załatwienie sporu okazało się niemożliwe, spór zostanie poddany rozstrzygnięciu odpowiedniemu miejscowo Sądowi, za który Strony uznają Sąd właściwy ze względu na położenie Apartamentu.
 • 10. Przetwarzanie danych osobowych
 1. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.
 2. Najemca niniejszym zobowiązuje się do przekazania Gościom treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy – w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w klauzuli, jako: „RODO”).
 3. Najemca wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przez Najemcę adres e-mail w potwierdzeniu rezerwacji informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od spółki Homely Place Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. Zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić w formie pisemnej lub dokumentowej.
 2. Strony mogą porozumiewać się za pomocą poczty elektronicznej oraz tradycyjnej. Za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Wynajmującego uważa się adres udostępniony na stronie homelyplace.pl, a za adres tradycyjny oraz adres poczty elektronicznej Najemcy uważa się adres podany przez niego w toku Rezerwacji lub po jej dokonaniu. W przypadku zmiany danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Strona, której zmiana dotyczy, zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 2 dni od zmiany danych. Do czasu powiadomienia, korespondencję wysłaną na dotychczasowe adresy poczty elektronicznej uważa się za doręczoną.
 3. O ile tekst Umowy będzie ułożony w innej niż polska wersji językowej, pierwszeństwo (w tym także w aspekcie interpretacji postanowień Umowy) ma polska wersja językowa.
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeks cywilny.

 

 

Załącznik nr 1 – Cennik usług dodatkowych

Zameldowanie od 12:00 160 zł
Zameldowanie od 13:00 120 zł
Zameldowanie od 14:00 80 zł
Zameldowanie od 15:00 40 zł
Wymeldowanie do 11:00 40 zł
Wymeldowanie do 12:00 80 zł
Wymeldowanie do 13:00 120 zł
Wymeldowanie do 14:00 160 zł
Łóżeczko dziecięce turystyczne 50 zł/jednorazowo
Miejsce parkingowe dla pojazdu osobowego 50 zł/doba apartamentowa
Jedno zwierzę domowe 50 zł/ jednorazowo
Sprzątanie po pobycie Bezpłatnie/Wliczono w cenę
Śniadania 35 zł / osoba za dobę
Depozyt na poczet zniszczeń lub łamania regulaminu pobytu w Apartamentach 500 zł/ jednorazowo
Depozyt na poczet wypożyczonego sprzętu – konsola do gier 500 zł/ jednorazowo

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dla NAJEMCY ORAZ GOŚCIA

Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Homely Place Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595834, dalej jako: „Administrator”.

 1. KATEGORIE ADRESATÓW

Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.

 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.

Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit a) RODO

zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą

Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).

newsletter

Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.

korespondencja

Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na homelyplace.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.

efektywne korzystanie z homelyplace.pl

Serwis homelyplace.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

reklama/re-targeting

Cookies pozwalają także na dopasowanie treści homelyplace.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

statystyka

Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności homelyplace.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

korzystanie z usług podmiotów trzecich

Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.

 

 

PODSTAWA

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

rezerwacja apartamentu

Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.

preautoryzacja rachunku

Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.

oznaczenie Najemcy i Gości

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.

zawarcie i wykonanie umowy

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym

 

PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit c) RODO

niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)

Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.

 

Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:

·        ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,

·        ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,

·        ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.

OKRES

 

PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

 

PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit f) RODO

– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL/

INTERES PRAWNY

 

 

kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody

Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora

bezpieczeństwo osób i mienia

Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

wykonanie umowy najmu

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 

 

SPRZECIW

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:

 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie homelyplace.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).

 

 1. UPRAWNIENIA

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.

Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.

Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania wymóg ustawowy/

wymóg umowny/

warunek zawarcia umowy

zobowiązanie do podania danych konsekwencje niepodania danych
 

 

 

 

zgoda

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·      brak funkcjonalności niektórych usług na homelyplace.pl;

·      brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;

·      brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)

zawarcie/wykonanie umowy ·        warunek zawarcia umowy;

·        wymóg umowny

 

tak

·      niezawarcie umowy;

·      niewykonanie umowy

 

 

obowiązek prawny

 

 

·        wymóg ustawowy

 

 

tak

·      niezawarcie umowy;

·      niewykonanie umowy;

·      niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego

 

interes prawny Administratora/osoby trzeciej

 

 

nie

 

 

nie

·      niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń

 

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

 

Profilowanie danych osobowych na serwisie homelyplace.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.

 

 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI

W ramach dobrych praktyk, wysoce pożądanym jest, aby Najemca przekazał niniejszą klauzulę informacyjną Gościowi, w ramach jej obowiązku informacyjnego (głównie obowiązku wskazania kategorii odbiorców). Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinna przekazać niniejszy dokument Gościowi.

 1. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj

Homely Place Sp. z o.o.

 1. Św. Wojciech 10/4

61-749 Poznań

telefon: 791-199-988

rezerwacje@homelyplace.pl

 

Załącznik nr 2- klauzula informacyjna dla Najemcy oraz Gościa

Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 1. ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Homely Place Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595834, dalej jako: „Administrator”.

 1. KATEGORIE ADRESATÓW

Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.

 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.

Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit a) RODO

zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą

Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).

newsletter

Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.

korespondencja

Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na homelyplace.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.

efektywne korzystanie z homelyplace.pl

Serwis homelyplace.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

reklama/re-targeting

Cookies pozwalają także na dopasowanie treści homelyplace.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

statystyka

Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności homelyplace.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

korzystanie z usług podmiotów trzecich

Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.

 

 

PODSTAWA

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

rezerwacja apartamentu

Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.

preautoryzacja rachunku

Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.

oznaczenie Najemcy i Gości

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.

zawarcie i wykonanie umowy

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym

 

PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit c) RODO

niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)

Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.

 

Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:

·        ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,

·        ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;

·        ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,

·        ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.

OKRES

 

PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

 

PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit f) RODO

– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL/

INTERES PRAWNY

 

 

kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody

Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora

bezpieczeństwo osób i mienia

Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

wykonanie umowy najmu

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 

 

SPRZECIW

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:

 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie homelyplace.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).

 

 1. UPRAWNIENIA

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.

Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.

Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 

 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania wymóg ustawowy/

wymóg umowny/

warunek zawarcia umowy

zobowiązanie do podania danych konsekwencje niepodania danych
 

 

 

 

zgoda

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·      brak funkcjonalności niektórych usług na homelyplace.pl;

·      brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;

·      brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)

zawarcie/wykonanie umowy ·        warunek zawarcia umowy;

·        wymóg umowny

 

tak

·      niezawarcie umowy;

·      niewykonanie umowy

 

 

obowiązek prawny

 

 

·        wymóg ustawowy

 

 

tak

·      niezawarcie umowy;

·      niewykonanie umowy;

·      niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego

 

 

 

 

interes prawny Administratora/osoby trzeciej

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·      niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń

 

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

 

Profilowanie danych osobowych na serwisie homelyplace.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.

 

 

 

 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI

W ramach dobrych praktyk Najemca zobowiązuje się do przekazania niniejszej klauzuli informacyjnej Gościowi. Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinien przekazać niniejszy dokument Gościowi.

 1. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.:

 

Homely Place Sp. z o.o.

 1. Św. Wojciech 10/4

61-749 Poznań

telefon: 791-199-988

rezerwacje@homelyplace.pl