RODO

 
KLAUZULA INFORMACYJNA dla NAJEMCY ORAZ GOŚCIA:
Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 1. ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest spółka Homely Place Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595834, dalej jako: „Administrator”.
 1. KATEGORIE ADRESATÓW
Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.
 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.
Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit a) RODO

zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą

Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).

newsletter

Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.

korespondencja

Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na homelyplace.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.

efektywne korzystanie z homelyplace.pl

Serwis homelyplace.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

reklama/re-targeting

Cookies pozwalają także na dopasowanie treści homelyplace.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

statystyka

Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności homelyplace.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

korzystanie z usług podmiotów trzecich

Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.
 
 

PODSTAWA

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

rezerwacja apartamentu

Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.

preautoryzacja rachunku

Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.

oznaczenie Najemcy i Gości

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.

zawarcie i wykonanie umowy

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym
 
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit c) RODO

niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)

Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.

 

Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:

·       ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,

·       ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;

·       ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,

·       ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.

OKRES

 

PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).
 
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit f) RODO

– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL/

INTERES PRAWNY

 

 

kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody

Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora

bezpieczeństwo osób i mienia

Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

wykonanie umowy najmu

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 

 

SPRZECIW

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. KATEGORIE ODBIORCÓW
Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:
 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie homelyplace.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).
 1. UPRAWNIENIA
Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).
Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.
Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.
Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).
Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:
http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080
 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania wymóg ustawowy/

wymóg umowny/

warunek zawarcia umowy

zobowiązanie do podania danych konsekwencje niepodania danych
 

 

 

 

zgoda

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·     brak funkcjonalności niektórych usług na homelyplace.pl;

·     brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;

·     brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)

zawarcie/wykonanie umowy ·       warunek zawarcia umowy;

·       wymóg umowny

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy

 

 

obowiązek prawny

 

 

·       wymóg ustawowy

 

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy;

·     niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego

 

interes prawny Administratora/osoby trzeciej

 

 

nie

 

 

nie

·     niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń
 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH
Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).
 
Profilowanie danych osobowych na serwisie homelyplace.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 
Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.
 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI
W ramach dobrych praktyk, wysoce pożądanym jest, aby Najemca przekazał niniejszą klauzulę informacyjną Gościowi, w ramach jej obowiązku informacyjnego (głównie obowiązku wskazania kategorii odbiorców). Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinna przekazać niniejszy dokument Gościowi.
 1. DANE KONTAKTOWE
We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.:
Arkadiusz Kaszycki
Homely Place Sp. z o.o.
Małachowskiego 43
61-129 Poznań
telefon: 791-142-424
hp.zarzad@gmail.com  

KLAUZULA INFORMACYJNA dla NAJEMCY ORAZ GOŚCIA

(PDF. DO ZAPISU)
 
ZAŁĄCZNIK NR. 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCY ORAZ GOŚCI:
 
Niniejszym, w trosce o dobro Pani/Pana danych osobowych, a także o prawa jakie Pani/Panu przysługują, czyniąc zadość wymogom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w tekście, jako: „RODO”), pragnę zaktualizować oraz uzupełnić wiedzę na temat szczegółów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1.  ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest spółka Homely Place Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595834, dalej jako: „Administrator”.

 1. KATEGORIE ADRESATÓW

Niniejsza klauzula skierowana jest do najemcy/potencjalnego najemcy apartamentu wynajmowanego przez Administratora, zwanego dalej: „Najemcą” oraz osoby zgłoszonej do przebywania w apartamencie przez Najemcę, zwanego dalej „Gościem”.

 1. ŹRÓDŁO DANYCH i KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Najemcy zostały uzyskane bezpośrednio od Najemcy z zastrzeżeniem zdania drugiego. W zakresie w jakim proces zawierania umowy pomiędzy Administratorem a Najemcą odbywał się za pośrednictwem dysponenta portalu/strony internetowej/lub innych usług porozumiewania się na odległość (np. booking.com, Expedia, AirBnb) – dalej, jako „Pośrednik”, dane osobowe Najemcy zostały uzyskane od tego Pośrednika. W tym przypadku są to dane niezbędne do dokonania rezerwacji apartamentu oraz zawarcia i wykonania umowy najmu, takie jak: imię i nazwisko Najemcy, imię i nazwisko Gościa, dane dostępowe rachunku Najemcy (np. karty płatniczej), adres poczty elektronicznej, numer telefonu, firma (nazwa), numery identyfikacyjne takie jak NIP i REGON.

Dane osobowe Gościa zostały uzyskane bezpośrednio od niego, od Najemcy lub od Pośrednika. Danymi uzyskanymi od Najemcy lub od Pośrednika są dane niezbędne do identyfikacji i weryfikacji tożsamości Gościa, takie jak: imię, nazwisko.

 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA, CELE PRZETWARZANIA, OKRES PRZECHOWYWANIA
PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit a) RODO

zgoda osoby, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

kontakty biznesowe – marketing za uprzednią zgodą

Pozyskiwanie i utrzymywanie kontaktów biznesowych, tj. cel w postaci marketingu, na który wymagana jest odrębna zgoda (np. w przypadku marketingu wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, czyli np. komputerów podłączonych do sieci lub telefonów).

newsletter

Zapewnienie dostępu do aktualnych informacji o ofercie i działalności Administratora oraz innych informacji w zakresie obszarów działalności Administratora.

korespondencja

Rozpatrzenie przez Administratora korespondencji otrzymanej w wyniku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na homelyplace.pl (czat tawk.to) lub z poczty elektronicznej, oraz udzielenie na nią odpowiedzi lub utrzymanie korespondencji. Docelowo komunikator tawk.to nie wymaga podania żadnych danych osobowych jednakże może zdarzyć się, że takie dane zostaną podane z inicjatywy korespondenta , a których Administrator nie jest w stanie na chwilę obecną przewidzieć albowiem nie zna treści przyszłych pytań/problemów.

efektywne korzystanie z homelyplace.pl

Serwis homelyplace.pl wykorzystuje pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer Administratora i przechowywane przez oprogramowanie przeglądarki komputera użytkownika. Cookies pozwalają na efektywne korzystanie  z serwisu. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

reklama/re-targeting

Cookies pozwalają także na dopasowanie treści homelyplace.pl, w szczególności treści reklamowych, do oczekiwań określonego użytkownika. Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

statystyka

Cookies pozwalają także na dokonywanie statystyk oglądalności/popularności homelyplace.pl. Statystyki te pozwalają na efektywniejsze promowanie serwisu zarówno na samym serwisie jak i poza nim (np. w sieci Internet). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

korzystanie z usług podmiotów trzecich

Cookies zewnętrzne są, w przypadku niektórych usługodawców, konieczne do korzystania z ich usług (np. facebook.pl, tawk.to). Więcej informacji na temat cookies znajdziesz w Polityce cookies umieszczonej na serwisie

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa do momentu cofnięcia zgody lub do momentu kiedy dane okażą się zbędne (np. kiedy osiągnięto cel, dla którego dane były przetwarzane) – w zależności, który z tych momentów nastąpi wcześniej. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak jej cofnięcie nie wpływa na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody oraz spowoduje brak korespondencji zwrotnej ze strony Administratora.

 

 

PODSTAWA

art. 6 ust. 1 lit b) RODO

zawarcie i wykonanie umowy oraz podjęcie działań na żądanie osoby,

której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

rezerwacja apartamentu

Zagwarantowanie dostępności apartamentu na przyszłość, w ramach wykonywania przyszłej umowy najmu.

preautoryzacja rachunku

Zabezpieczenie opłaty rezerwacyjnej (wynikającej ze spóźnionej anulacji rezerwacji); czynszu; oraz opłat dodatkowych.

oznaczenie Najemcy i Gości

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z usług Administratora.

zawarcie i wykonanie umowy

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres przechowywania trwa przez czas wykonywania umowy najmu, a także czas po jej zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów, a nadto przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w celu zapobiegania nadużyciom i oszustwom), w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym

 

PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit c) RODO

niezbędność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze

 

 

 

 

 

 

CEL

 

 

dokumentacja rachunkowa (w tym podatkowa)

Tworzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej, w tym podatkowej związanej z zawarciem i wykonaniem umowy najmu.

 

Oprócz wskazanej wyżej podstawy prawnej przetwarzania podstawą są także następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. – o podatku dochodowym od osób prawnych – w tym aktualnie art. 9 ust. 1,
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. – o rachunkowości, w tym aktualnie art. 4 ust. 3 pkt 6, art. 71 ust.1, art. 73 i art. 74;
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – w tym aktualnie art. 86 § 1,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. – o podatku od towarów i usług – w tym aktualnie art. 106a-106n, 112 i 112a.
OKRES

 

PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych osobowych trwa przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, stanowiących ich źródło (np. do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

 

PODSTAWA art. 6 ust. 1 lit f) RODO

– prawnie uzasadnione interesy Administratora lub osoby trzeciej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CEL/

INTERES PRAWNY

 

 

kontakty biznesowe – marketing bez uprzedniej zgody

Bieżące prowadzenie marketingu bezpośredniego i sprzedaży usług, a także budowanie i umacnianie relacji biznesowych, w tym przedstawianie i promowanie ofert Administratora (w tym również na serwisach internetowych Administratora) – o ile dla działań tych nie jest wymagana odrębna zgoda.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest marketing oraz sprzedaż usług oraz budowanie i dbanie o relacje biznesowe, niezbędne do prawidłowego prosperowania Administratora

bezpieczeństwo osób i mienia

Ze względu na obecność w apartamencie wartościowych przedmiotów, a także bezpieczeństwo osób przebywający w apartamencie lub w sąsiedztwie Administrator może prowadzić nadzór w zakresie mienia oraz osób przebywających w apartamencie (np. celem identyfikacji osoby zakłócającej bezpieczeństwo).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

oznaczenie osób przebywających w apartamencie poza Najemcą

Ustalenie tożsamości oraz możliwość identyfikacji osób korzystających z apartamentu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest troska o mienie oraz dobro osób przebywających w apartamencie oraz w jego pobliżu.

wykonanie umowy najmu

Konieczność zawarcia, wykonania i rozliczenia umowy najmu.

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest chęć prawidłowego wykonania zobowiązania względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy.

udowodnienie wykonania zobowiązań Administratora oraz

ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

Potwierdzenie wykonania zobowiązań Administratora względem Gości wskazanych przez Najemcę, a tym samym względem samego Najemcy i uzyskanie z tego tytułu należnego świadczenia (np. wzywanie do zapłaty, ustalenie momentu wejścia i wyjścia z apartamentu).

 

Interesem prawnym w tym zakresie jest możliwość dochodzenia roszczeń przez Administratora oraz wykazania spełnienia swoich obowiązków umownych.

 

 

OKRES

PRZECHOWYWANIA

Okres wykonywania zobowiązań Administratora, a także po jego zakończeniu, tj. przez czas biegu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązujących przepisów; przez czas wymagany przez przepisy odrębne (np. w zakresie zapobiegania nadużyciom i oszustwom); przez czas do osiągnięcia celu; lub do czasu uwzględnienia sprzeciwu, w zależności od tego, który z tych okresów okaże się dłuższy – w zakresie koniecznym.
 

 

SPRZECIW

Osobie, której dane dotyczą w zakresie omawianego celu, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO. Administratorowi, na skutek sprzeciwu, nie wolno już przetwarzać wskazanych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 1. KATEGORIE ODBIORCÓW

Odbiorcami udostępnionych Administratorowi danych (tj. danych drugiej strony lub osoby zaangażowanej) mogą być:

 • osoby przez niego upoważnione na podstawie odrębnego upoważnienia (w szczególności osoby zatrudnione u Administratora);
 • osoby, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 28 RODO (np. biuru rachunkowemu; administratorowi systemu informatycznego; obsłudze prawnej; podmiotom transportowym; podmiotom świadczącym usługi hostingowe; w przypadku chociażby częściowego świadczenia usług drogą elektroniczną (np. rezerwacja lub sprzedaż usług za pośrednictwem sieci publicznej) – podmiotom zapewniającym usługi płatnicze (w tym pośredniczenie w płatnościach), kredytowe, ubezpieczeniowe, platformowe, komunikacyjne (np. tawk.to); podmiotom cateringowym; Pośrednikom; Yieldplanet S.A.);
 • osoby upoważnione lub przetwarzające na skutek dalszego upoważnienia lub podpowierzenia;
 • podmioty, w zakresie w jakim nie kwalifikują się do kategorii osób z pkt 1) – 3) i działają, po ujawnieniu danych, jako odrębny administrator Najemcy lub Gościa (np. szczególnie podmioty umieszczające na stronie homelyplace.pl cookies zewnętrzne w zakresie w jakim stanowią dane osobowe).

 

 1. UPRAWNIENIA

Zgodnie z RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:

 1. dostępu do danych;
 2. sprostowania danych;
 3. usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych;
 5. przenoszenia danych;
 6. sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej);
 7. cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Realizacja powyższych praw zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy realizacji powyższych praw Administrator przedstawi uzasadnienie odmowy, w którym powoła się na przedmiotowe warunki, tak aby osoba zainteresowana miała prawo analizy poprawności uzasadnienia.

Ad 3 – Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych pomimo zgłoszenia takiego żądania, o ile zachodzi jeden z wyjątków wymienionych w RODO, np. gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ad 3 i 4 – prawo do usunięcia danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania przysługują tylko w przypadkach określonych w RODO.

Ad 5 – prawo do przenoszenia danych przysługuje tylko w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda lub wykonanie umowy (gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany).

Ad 6 – w niektórych przypadkach Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub osoby trzeciej, gdy istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które są nadrzędne wobec zgłaszającego sprzeciw interesów, praw i wolności lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – takie uprawnienie odmowy nie przysługuje Administratorowi, gdy dane są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

Ad 7 – zgodę na przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. W odniesieniu do pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej organy nadzorcze widnieją na stronie:

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 1. NIEPODANIE DANYCH OSOBOWYCH i KONSEKWENCJE
podstawa przetwarzania wymóg ustawowy/

wymóg umowny/

warunek zawarcia umowy

zobowiązanie do podania danych konsekwencje niepodania danych
 

 

 

 

zgoda

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·     brak funkcjonalności niektórych usług na homelyplace.pl;

·     brak treści reklamowych oraz aktualnej oferty Administratora;

·     brak odpowiedzi na zapytanie/problem (np. w ramach czatu)

zawarcie/wykonanie umowy ·       warunek zawarcia umowy;

·       wymóg umowny

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy

 

 

obowiązek prawny

 

 

·       wymóg ustawowy

 

 

tak

·     niezawarcie umowy;

·     niewykonanie umowy;

·     niewykonanie zobowiązania ustawowego oraz umownego

 

 

 

 

interes prawny Administratora/osoby trzeciej

 

 

 

 

nie

 

 

 

 

nie

·     niezawarcie umowy i  niewykonanie umowy w przypadku celu w postaci oznaczenia osób, wykonania umowy najmu oraz wykonania zobowiązań Administratora oraz ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń

 

 1. ZAUTOMATYZOWANE PRZETWARZANIE DANYCH

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą – wyłącznie w ramach cookies – będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nigdy nie będzie to wywoływać wobec tej strony żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację (brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji).

 

Profilowanie danych osobowych na serwisie homelyplace.pl polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany) poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o osobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

Dane, o których mowa, mogą zostać przekazane do państw trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shields (np. firmie Google oraz Facebook). Informacje na temat zabezpieczeń stosowanych w ramach odnośnej umowy znajdziesz tutaj: https://www.privacyshield.gov/welcome. Nadto firma Google oraz Facebook posiadają certyfikat zgodności z ISO/IEC 27001:2013. Więcej na temat tego certyfikatu dowiesz się tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/3407084 oraz https://workplaceblog.fb.com/product-news/workplace-secure-iso27001/.

 1. DOBRE PRAKTYKI – PRZEKAZANIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ GOŚCIOWI

W ramach dobrych praktyk Najemca zobowiązuje się do przekazania niniejszej klauzuli informacyjnej Gościowi. Niewykluczone bowiem, iż przekazanie przez Administratora niniejszej klauzuli informacyjnej Gościom może okazać się niemożliwe lub wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Dlatego, w ramach dobrych praktyk, Najemca powinien przekazać niniejszy dokument Gościowi.

 1. DANE KONTAKTOWE

We wszelkich sprawach związanych z przedmiotem niniejszej klauzuli informacyjnej, w tym w kwestii wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości lub niejasności, a przede wszystkim celem realizacji swoich uprawnień prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za kwestie związane z bezpieczeństwem danych osobowych u Administratora, tj.:

Arkadiusz Kaszycki Homely Place Sp. z o.o.

 1. Małachowskiego 43

61-129 Poznań

telefon: 791-142-424

hp.zarzad@gmail.com

ZAŁĄCZNIK NR. 2 – KLAUZULA INFORMACYJNA DLA NAJEMCY ORAZ GOŚCI 

(PDF. DO ZAPISU)
 
POLITYKA COOKIES
 1. Uwagi ogólne
Serwis homelyplace.pl (dalej, jako: „serwis”) – którego właścicielem jest spółka Homely place Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Małachowskiego 43, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595834 – celem optymalizacji kontaktu z użytkownikiem, zwiększenia funkcjonalności serwisu, wykonania badań analitycznych zwianych z popularnością serwisu – używa plików cookies lub podobnych technologii śledzenia (dalej, jako „cookies”). Cookies są wysyłane na urządzenie użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) i tam zapisywane.
Pliki cookie nie służą identyfikacji użytkownika serwisu ani umożliwieniu jego identyfikacji, jednakże w określonych przypadkach mogą stanowić dane osobowe. Nastąpi to wtedy, gdy oprócz danych zawartych w cookies, podmiot otrzymujący informacje (tj. serwis lub podmiot trzeci) posiada inne dane, które umożliwią identyfikację osoby fizycznej (np. w wyniku spontanicznego podania imienia i nazwiska przez użytkownika, z którym został nawiązany kontakt przez tawk.to).
 1. Rodzaje cookies
Cookies można podzielić ze względu na następujące kryteria:
1)              źródło
 1. a) cookies własne/cookies serwisu – są to cookies utworzone przez serwis. Te cookies mogą być udostępnione podmiotowi trzecemu (np. Google analitycs);
 2. b) cookies zewnętrzne/ cookies osób trzecich – są to cookies utworzone przez podmiot trzeci (tj. podmiot inny niż serwis) i z których ten podmiot może korzystać,
2)              termin ważności
 1. a) cookies trwałe – cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas bez względu na zakończenie pojedynczej sesji w serwisie, tj. są zachowane bez względu na zamknięcie przeglądarki użytkownika;
 2. b) cookies sesyjne – cookies są przechowywane na urządzeniu wyłącznie przez okres jednej sesji w serwisie, tj. są usuwane po zamknięciu przeglądarki użytkownika
III.          Cookies własne oraz zewnętrzne zawarte w serwisie
Domena Homelyplace.pl
 

Cookies

pll_language (ważność: 1 rok); q_cookie_agree (ważność: 1 rok); wfvt_3272119256 (ważność: 30 minut); wordfence_verifiedHuman (ważność: 1 rok); TawkConnectionTime (ważność: sesja); TawkCookie; Tawk_xxxxxxx (ważność: 6 miesięcy); _tawkuuid (ważność 6 miesięcy); _ga (ważność: 808 dni); _gat_gtag_UA_109227386_1 (ważność: 1 minuta); _gid (ważność: 2 lata)

 

Rodzaj Cookies własne
Opis

ogólny

Cookies mają na celu utrzymanie działania serwisu w tym zapewnienie bezpieczeństwa. Dodatkowo cookies służą dostosowaniu reklam do potrzeb użytkownika (personalizacja reklam)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

szczegółowy

·     pll_language – zapamiętuje wybór języka przez użytkownika, w którym ma wyświetlać się serwis;

·     q_cookie _agree – zapamiętuje akceptację przez użytkownika Polityki cookies;

·     wordfence_verifiedHuman oraz wfvt – weryfikuje użytkownika jako osobę rzeczywistą a nie wirtualną (np. maszynę/bota);

·     TawkConnectionTime; TawkCookie; Tawk_ xxxxxxx; _tawkuuid.

 

Dostawcą odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Cookies pozwalają na korzystanie przez serwis z czatu tawk.to oraz identyfikację i nawigację użytkownika w serwisie. Przykładowo _tawkuuid pozwala na ustalenie interakcji użytkownika z funkcją czatu na serwisie oraz jego identyfikację; TawkConnectionTime pozwala na ustalenie czasu tej interakcji; Tawk_xxxxxxx pozwala na zapamiętanie preferencyjnych ustawień użytkownika.

 

W zakresie informacji zawartych w cookies tawk.to jest procesorem.

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

 

·     _ga; _gat_gtag_UA_109227386_1; _gid.

 

Dostawcą odnośnych cookies jest Google Analitycs (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Cookies pozwalają na dokonywanie pomiarów oglądalności strony i przez to służą celom marketingowym. Przykładowo _ga oraz _gid służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID) natomiast _gat używany jest w celu    ograniczenia ilości żądań/zapytań kierowanych do doubleclick.net – narzędzia służącego dopasowywaniu reklam Google pod użytkownika w zakresie całej sieci.

 

Administratorem tych cookies jest serwis, natomiast Google Analitycs jest Procesorem. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a Google Analitycs znajduje się tutaj: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

 

Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, lokalizacja, liczydło kliknięć, rodzaj odwiedzonych stron internetowych.
 
 
Domena Google.com/Google.pl
Cookies 1P_JAR (ważność: 30 dni); APISID( ważność: 2 lata); CONSENT (ważność: 19 lat 76 dni); HSID (ważność: 2 lata); NID (ważność: 6 miesięcy); OGPC (ważność: 2 miesiące); SAPISID (ważność: 2 lata); SID (ważność: 2 lata); SSID (ważność: 2 lata); UULE (ważność: 1 dzień)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies mają na celu utrzymanie działania serwisu w tym zapewnienie bezpieczeństwa. Dodatkowo cookies służą dostosowaniu reklam do potrzeb użytkownika (personalizacja reklam), a także zapamiętania preferencji użytkowania serwisu.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

szczegółowy

·    1P_JAR – służy wyświetlaniu spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie);

·    SID, HSID – zawierają cyfrowo podpisane i zaszyfrowane dane, które identyfikują konto Google użytkownika i wskazują ostatnią godzinę logowania. Połączenie tych dwóch plików pozwala na blokowanie różnych ataków, np. próby przechwycenia treści z formularzy wypełnianych na stronach internetowych. Nadto SID dodatkowo służy personalizacji reklam, zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców;

·    APISID, SAPISID – służą personalizacji treści reklamowych użytkownika, m.in. poprzez zapamiętywanie interakcji z witryną YouTube;

·    NID – zawiera identyfikator, którego Google używa, by zapamiętać preferencje użytkownika oraz inne informacje, w szczególności te dotyczące preferowanego języka (np. polskiego), liczby wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie (np. 10 lub 20) oraz włączenia lub wyłączenia filtra Google SafeSearch. Nadto plik ten służy personalizacji reklam, zapamiętywania ostatnich wyszukiwań, wcześniejszych kontaktów z ofertami reklamodawców, wyników wyszukiwania lub wizyt w witrynach reklamodawców;

·    OGPC – używane w celu zachowania informacji na temat preferencji użytkownika oraz informacji na temat korzystanie przez niego z Google Maps w serwisie;

·    CONSENT i UULE – używane w celu nawigacji zachowania użytkownika w serwisie. Informacje te pomagają w ulepszaniu serwisu. Informacje gromadzone przez to cookie dotyczą liczby wyświetleń serwisu, stron internetowych odwiedzanych przed wejściem do serwisu a także stron internetowych z których użytkownik przeszedł do serwisu.

 

Dostawcą odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Administratorem tych cookies jest Google dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybrane reklamy, obejrzane filmy na YouTube, lokalizacja.
 
 
Domena Chaty.app
Cookies _cfduid (ważność: 1 rok), _ga (ważność: 2 lata 4 dni), _gid (ważność: 2 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies mają na celu usprawnić (przyspieszyć) działanie serwisu w tym zapewnić bezpieczeństwo. Dodatkowo cookies służą badaniu liczby odwiedzin serwisu oraz tworzeniu analiz na podstawie tych informacji.
 

 

Opis

szczegółowy

Dostawcą odnośnych cookies jest Chaty.app.

 

·    __cfduid – identyfikuje użytkownika, dostosowuje ustawienia bezpieczeństwa pod konkretną osobę, zapewnia dostęp osobie już uprzednio zweryfikowanej, zapewnia również szybkie działanie usługi w ramach usługi Content Delivery Network (CDN);

·    _ga i _gid – służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID).

 

Dostawcą odnośnych cookies i administratorem jest Chaty.app – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, lokalizacja.
 
Domena Doubleclick.net
Cookies DSID (ważność: 2 tygodnie), IDE (ważność: 8 miesięcy 18 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych Google.
 

 

Opis

szczegółowy

·       IDE (termin ważności: 2 miesiące) oraz DSID (termin ważności: 2 tygodnie) – używane są w celu dopasowania reklam pod użytkownika, raportowania skuteczności kampanii reklamowych oraz unikania wyświetlania reklam powtarzających się.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena Facebook.com
Cookies Act (ważność: sesja), C_user (ważność: 2 lata 4 dni), Datr (ważność: 2 lata), Fr (wżność: 2 miesiące 29 dni), Locale (ważność: 7dni), pl (ważność: 2 miesiące 29 dni), Pnl_data2, Presence (ważność: sesja), Sb (ważność: 2 lata 28 dni), Spin (ważność: 1 dzień), Wd (ważność: sesja), x-scr, xs (ważność: 90 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane w związku z wtyczką Facebook na serwisie i służące celom głównie reklamowym spółki Facebook.
 

 

Opis

szczegółowy

Cokies służą uwierzytelnianiu konta użytkownika, zabezpieczeniu połączenia z Facebook`iem, ułatwieniu korzystania z usług Facebook`a, zapamiętaniu preferencji użytkownika (w tym rozdzielczości ekranu), celom marketingowym, analizowaniu interakcji z Facebookiem (w tym głównie poprzez serwis). Przykładowo:

 

·     presence – służy ustaleniu stanu rozmów użytkownika, np. które tabele czatu są otwarte w danym momencie;

·     locale – służy ustaleniu lokalizacji ostatniego zalogowanego użytkownika na danej przeglądarce;

·     xs – służy ustaleniu czasu zalogowania użytkownika oraz odróżnieniu wielu sesji użytkownika rozpoczętych w różnym czasie;

·     c_user – służy nadaniu unikatowego identyfikatora użytkownika (klient ID);

·     datr – służy identyfikacji przeglądarki użytkownika. Ten plik odgrywa kluczową rolę w zakresie bezpieczeństwa oraz zachowania integralności produktów Facebooka;

·     fr – służy dostarczaniu użytkownikowi nowych reklam/produktów, takich jak np. aukcja w czasie rzeczywistym

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone Ameryki – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności znajdziesz tutaj: www.facebook.com/about/privacy/. Możesz również w pewnym stopniu zdecydować o tym, jakie reklamy mają być Tobie wyświetlane, więcej informacji znajdziesz tutaj: https://web.facebook.com/help/562973647153813?helpref=related&ref=related.

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena .googleadservices.com
Cookies AID (ważność: 2 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych Google.
 

 

Opis

szczegółowy

·     AID – służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie)

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena notifications.google.com
Cookies OTZ
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych Google.
 

 

Opis

szczegółowy

·     OTZ – służy do wyświetlania spersonalizowanych reklam w witrynach Google na podstawie ostatnich aktywności użytkownika (w tym interakcji na serwisie)

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Google (spółka Google z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone Ameryki) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/technologies/types?hl=pl. Informacje na temat gromadzenia danych znajdują się tutaj: https://policies.google.com/technologies/retention?hl=pl.

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena hrs.com/hotelservice.hrs.com
Cookies AMCV_9C186C5C517EDF0A0A490D45%40AdobeOrg (ważność: 2 lata), _dy_soct (ważność: rok), consentCookie (ważność: 1rok), s_pers (ważność: 5 lat), utag_main (ważność: 1 rok), wa_pers (3 lata); hsp_throttle (ważność: stały); _dy_c_att_exps (ważność: 1 miesiąc); _dy_c_exps (ważność: 1 miesiąc); _dy_df_geo (ważność: 1 miesiąc); _dy_geo (ważność: 1 miesiąc); _dy_ses_load_seq (ważność: 1 miesiąc); _dy_soct (ważność: 1 rok); _dy_toffset (ważność: 1 miesiąc); _dycnst (ważność: 1 miesiąc); _dycst (ważność: 1 miesiąc); _dyid (ważność: 1 miesiąc); _dyus_xxxxx (ważność: 1 miesiąc); channelcloser (ważność: 1 miesiąc); channelflow (ważność: 1 miesiąc); channeloriginator (ważność: 1 miesiąc); s_fid (ważność: 5 lat); s_vi (ważność: 2 lata); smeTrackingCookie (ważność: 1 miesiąc); trackingCookie (ważność: 1 miesiąc); trackingCookieTealium (ważność: 1 miesiąc); s_pers (ważność: 5 lat); _ga (ważność: 2 lata); _gac_UA-XXXXX-X (ważność: 90 dni)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji oraz w celach reklamowych (w tym w celu śledzenia zachowań użytkownika)
 

 

Opis

szczegółowy

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji za pośrednictwem wtyczki HRS. Cookies są również używane w celu nawigacji zachowania użytkownika w serwisie przez HRS. Przykładowo:

·       consentCookie – służy zapamiętaniu wyboru użytkownika w zakresie polityki cookies;

·       utag_main – służy gromadzeniu informacji o aktywności (interakcji) użytkownika (czas odwiedzin serwisu, liczba odwiedzonych podstron serwisu, numer ID, liczba wizyt na serwisie);

·       wa_pers – służy ustaleniu czasu interakcji użytkownika celem świadczenia funkcji/usług strony internetowej;

·       s_pers; smeTrackingCookie; trackingCookie; trackingCookieTealium – nawigacja/ śledzenie użytkownika.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest HRS – Hotel Reservation Service (spółka niemiecka GmbH z siedzibą w Köln) – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności HRS znajdziesz tutaj: https://www.hrs.com/web3/cookie_policy.do?activity=index

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena Kajware.pl
Cookies _ga (ważność: 2 lata 4 dni), _ym_d (ważność: 1 rok), _ym_uid (ważność: 1 rok)
Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu rezerwacji oraz w celach reklamowych
 

 

Opis

szczegółowy

·       _ga i _ym_uid- służy odróżnianiu (identyfikacji) użytkowników (klient ID);

·       _ym_d – data pierwszej sesji użytkownika;

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest firma „Kajetan Woyciechowski KajWare” (zwana Kajware.pl), z siedzibą w Bolechowicach (32-082) przy ul. Wąskiej 10, zarejestrowana pod numerami NIP: 9441851588 i REGON: 120916795 – dlatego odpowiada niezależnie za przetwarzanie danych użytkownika. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności kajware.pl znajdziesz tutaj: https://www.kajware.pl/polityka-prywatnosci/

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena .tawk.to
Cookies __cfduid (ważność: 1 rok), __tawkuuid (ważność: 8 miesięcy 16 dni), _ga (ważność: 2 lata 2 miesiące 17 dni), _gaexp (ważność: 2 miesiące 26 dni)

 

Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu porozumiewania się z użytkownikiem za pomocą wtyczki czatu na serwisie. Używane są również w celach reklamowych i analitycznych.
 

 

Opis

szczegółowy

·       _cfduid – zapewnia również szybkie działanie usługi w ramach usługi Content Delivery Network (CDN);

·       _tawkuuid – służy identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu;

·       _ga – służy identyfikacji użytkownika oraz pomiarowi jego interakcji ze stronami tawk.to oraz na serwisie;

·       _gaexp – służy zapamiętaniu preferencyjnych ustawień użytkownika.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena va.tawk.to
Cookies Ss (ważność: sesja), tawkUUID

 

Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celu sprawnego funkcjonowania systemu porozumiewania się z użytkownikiem za pomocą wtyczki czatu na serwisie. Używane są również w celach reklamowych i analitycznych.
 

 

Opis

szczegółowy

·    ss – służy zarządzaniu sesją użytkownika;

·    tawkUUID – służy identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest tawk.to Inc. (spółka z siedzibą przy 187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, Nevada, 89119, Stany Zjednoczone Ameryki).

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności tawk.to znajdziesz tutaj: https://www.tawk.to/privacy-policy/ a umowa powierzenia przetwarzania danych pomiędzy serwisem a tawk.to znajduje się tutaj: https://www.tawk.to/data-protection/dpa-data-processing-addendum/

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
Domena Visiton.pl
Cookies _ga (ważność: 2 lata 2 miesiące 17 dni), Ebox (ważność: 2 lata 10 miesięcy 7 dni), tstbox_xxxxxxx

 

Rodzaj Cookies zewnętrzne
Opis

ogólny

Cookies używane są w celach reklamowych i analitycznych.
 

 

Opis

szczegółowy

·    _ga, Ebox, tstbox_xxxxxxx – służą identyfikacji użytkownika oraz jego śledzeniu w ramach aktywności na stronach internetowych.

 

Dostawcą i administratorem odnośnych cookies jest Michał Frątczak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: IM-LOGIC, z siedzibą w Bartoszycach (11-200), ul. Sadowa 6, NIP 651-165-95-59, REGON 281-467-770 (prowadząca serwis visiton.pl)

 

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności visiton.pl znajdziesz tutaj: https://visiton.pl/polityka-cookies.html.

 

Rodzaj danych Dostawca cookies gromadzi dane takie jak: adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, rodzaj systemu operacyjnego, dostawca usług internetowych, czas i data interakcji, wybierane reklamy, lokalizacja.
 
 1. Zmiana ustawień cookies
Zawsze możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki celem zablokowania lub usunięcia poszczególnych cookies. Przykładowo:
 • Google Chrome:
Menu/Ustawienia Pokaż ustawienia zaawansowane/ Prywatność/ Ustawienia treści/ Pliki cookies- należy wybrać odpowiednie pole;
 • Internet Explorer
Menu/ Narzędzia/ Opcje internetowe/ Prywatność – należy wybrać odpowiednie pole;
 • Mozilla Firefox
Menu/Opcje/ Prywatność/ Historia – należy wybrać odpowiednie pole;
 • Opera
Menu/Preferencje/Zaawansowane/Ciasteczka – należy wybrać odpowiednie pole;
 • Safari
Menu/Preferencje/Prywatność/Pliki cookies – należy wybrać odpowiednie pole.
Należy mieć na uwadze to, że powyższe zmiany ustawień cookies w przeglądarce mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie (np. na konieczność odrębnego, ponownego logowania się na Facebook.com).
 1. Informacje dodatkowe
 2. W razie wątpliwości oraz pytań serwis pozostaje do Twojej dyspozycji. Kanały komunikacji są udostępnione bezpośrednio na serwisie. Na chwilę obecną sugerowane kanały komunikacji to: hp.zarzad@gmail.com; tel.: 791-142-424; ul. Małachowskiego 43, 61-129 Poznań.
 3. Polityka Cookies stanowi integralną część klauzuli informacyjnej dla użytkownika.

POLITYKA COOKIES 

(PDF. DO ZAPISU)